ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
 • 자주 사용하는 시간 관련 코드들
  개발 이야기/개발 및 서비스 2018. 12. 6. 17:05
  728x90
  반응형

  자주 사용하는 기능들 모아서 정리한 코드입니다. 


  필요하신 분들은 가져다 그대로 사용하시면 됩니다.   Date.prototype.mmddyyyy = function() {

        return (this.getMonth() + 1) +

        "/" +  this.padZero(this.getDate()) +

        "/" +  this.padZero(this.getFullYear());

  };

  Date.prototype.yyyymmdd = function() {

        return this.getFullYear()  +

        "/" +  this.padZero((this.getMonth() + 1)) +

        "/" +  this.padZero(this.getDate());

  };

  Date.prototype.mmddyyyytime = function(){

        return (this.getMonth() + 1) +

        "/" +  this.padZero(this.getDate()) +

        "/" +  this.padZero(this.getFullYear()) +

        " " + this.padZero(this.getHours()) + 

        ":" + this.padZero(this.getMinutes()) + 

        ":" + this.padZero(this.getSeconds());

  };


  Date.prototype.yyyymmddfordb = function() {

     var yyyy = this.getFullYear();

     var mm = this.getMonth() < 9 ? "0" + (this.getMonth() + 1) : (this.getMonth() + 1); // getMonth() is zero-based

     var dd  = this.getDate() < 10 ? "0" + this.getDate() : this.getDate();

     return "".concat(yyyy).concat("-").concat(mm).concat("-").concat(dd);

  };


  Date.prototype.yyyymmddtime = function(){

        return this.getFullYear()  +

        "/" +  this.padZero((this.getMonth() + 1)) +

        "/" +  this.padZero(this.getDate())+

        " " + this.padZero(this.getHours()) + 

        ":" + this.padZero(this.getMinutes()) + 

        ":" + this.padZero(this.getSeconds());

  };

  Date.prototype.yyyymmddstarttime = function(){

        return this.getFullYear()  +

        "/" +  this.padZero((this.getMonth() + 1)) +

        "/" +  this.padZero(this.getDate())+

        " " + "00:00:00";

  };

  Date.prototype.yyyymmddendtime = function(){

        return this.getFullYear()  +

        "/" +  this.padZero((this.getMonth() + 1)) +

        "/" +  this.padZero(this.getDate())+

        " " + "23:59:59";

  };

  Date.prototype.padZero =function (n) {

        n = n + '';

        return n.length >= 2 ? n : new Array(2 - n.length + 1).join('0') + n;

  }  var util_date = {

        getToday_yyyymmdd: function(){

        var today = new Date();

        return today.yyyymmdd();

        },

        get_yyyymmdd:function(_date){

              if( _date == "" || _date == null || _date == undefined ){

                    return null;

              }else{

                    var date = new Date(_date);

                    return date.yyyymmdd();

              }

        },

        getToday_yyyymmddtime:function(_date){

              if( _date == "" || _date == null || _date == undefined ){

                    return null;

              }else{

                    var date = new Date(_date);

                    return date.yyyymmddtime();

              }

        },

        get_yyyymmddtime:function(_date){

              if( _date == "" || _date == null || _date == undefined ){

                    return null;

              }else{

                    var date = new Date(_date);

                    return date.yyyymmddtime();

              }

        },

        getThisMonday: function(_date){

              var d = new Date(_date);

              var day = d.getDay(),

              diff = d.getDate() - day + (day == 0 ? -6:1); // adjust when day is sunday

              return new Date(d.setDate(diff));

        },

        getLastMonday: function(_date){

              var d = this.getThisMonday(_date);

              return this.getNextDay(d,-7);

        },

        getNextMonday: function(_date){

              var d = this.getThisMonday(_date);

              return this.getNextDay(d,7);

        },

        getNextDay: function(_date, _count){

              var d = new Date(_date);

              d.setDate(d.getDate() + _count);

              return new Date(d);

        },

        getMonday:function(d, weeksago) {

              var day = d.getDay(),

              diff = d.getDate() - day + (day == 0 ? -6:1); // adjust when day is sunday

              var monday = new Date(d.setDate(diff));

              monday.setDate( monday.getDate()- 7*weeksago);


              return monday;

        },

        getFirstday: function(d){

              var t = new Date(d);

              return new Date(t.getFullYear(), t.getMonth(), 1);

        },

        getFirstdayOfLastMonth: function(d){

              var t = this.getLastdayOfLastMonth(d,0);

              return new Date(t.getFullYear(), t.getMonth(), 1);

        },

        getLastdayOfLastMonth: function(d, monthsago){

              var t = new Date(d);

              t.setMonth( t.getMonth()-monthsago);

              t = new Date(t.getFullYear(), t.getMonth(), 0);


              return t;

        },

        getLastdayOfThisMonth:function(d){

              var t = new Date(d);

              return new Date(t.getFullYear(), t.getMonth() + 1, 0);

        },

        getFirstdayOfNextMonth: function(d){

              var t = this.getLastdayOfThisMonth(d);

              return this.getNextDay(t, 1);

        },

        getDiffDays: function(f , s){

              var date1 = new Date(f);

              var date2 = new Date(s);

              var timediff = Math.abs( date1.getTime() - date2.getTime() );

              return Math.ceil( timediff/(1000*3600*24));

        },

        bThisMonth: function ( d ){

              var today = new Date();

              var date1 = new Date(d);

              if(today.getFullYear() == date1.getFullYear() && today.getMonth() == date1.getMonth())

                    return true;


              return false;

        },

        bToday: function ( d ){

              var today = new Date();

              var date1 = new Date(d);

              if(today.getFullYear() == date1.getFullYear() && today.getMonth() == date1.getMonth() && today.getDay() == date1.getDay())

                    return true;


              return false;

        },

        bThesedays: function(d){

              var today = new Date();

              var date1 = new Date(d);


              var diff = this.getDiffDays( today, date1);

              if(diff < 5)

                    return true;


              return false;

        }

  };


  module.exports = util_date;


  반응형

  댓글 0

Designed by Tistory.